Şifreyi yeniden ayarlayın

Villa Gönderme

Tatil Yanımda Ev Sözleşmesi

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu kira sözleşmesi; Tatil Yanımda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (kiralayan) ile rezervasyona konu olan konutu rezervasyon yolu ile belirli süreli olarak kiralayan gerçek ve tüzel kişiler (kiracı) arasında taşınmazın kiralanması amacı ile internet ortamında yapılmıştır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 

1-) İşbu mesafeli kira sözleşmesi (Sözleşme) Türk Borçlar Kanunu (Kanun) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşmenin tarafları işbu sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülükler ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2-) İşbu sözleşmenin konusunu; kiracının, Tatil Yanımda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited ait www.tatilyanimda.com.tr resmi internet sitesinden elektronik ortamda tanıttığı aşağıda nitelikleri, kiralama ücreti belirtilen tatil konutunun kiralanması ve teslimi ile ilgili Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3-) Kiracı, kiralayanın isim, ticaret unvanı, adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, kiralamaya konu olan tatil konutunun özellikleri, vergiler dahil olmak üzere kiralama fiyatı, kiralanma süresi, ödeme şekli, konutun teslim koşulları, kiralanan tatil konutunu ile ilgili ön bilgiler ve ‘‘cayma’’ hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazları iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde kiralayan tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal ve sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

4-) www.tatilyanimda.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme (iptal şartları, gizlilik şartları) ve kiracı tarafından talep edilen ve kiralayan tarafından onaylanması üzerine hazırlanan Rezervasyon Formu iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

REZERVASYON, ÖDEME VE CAYMA HAKKI 

1-) Kiracı, www.tatilyanimda.com.tr internet sitesinde yer alan rezervasyon formu, SMS, telefon veya elektronik posta yolu ile ön rezervasyon yapma imkanına sahiptir. Ön rezervasyon yapılmasını müteakip kiralayan tarafından, kiracının bildirmiş olduğu iletişim araçları aracılığıyla rezervasyon teyidi sağlanacaktır. Teyidin sağlanması halinde ön kiralama işlemi gerçekleşmiş olacaktır.

2-) Ön kiralama işleminin tamamlanmasından itibaren 1(bir) iş günü içinde toplam kira bedelinin %30’u (otuzu) havale, EFT ve internet sitesi üzerinden kredi kartı ile yapılacaktır. İşbu maddede yer alan ön ödemenin, süresi içinde yapılmaması halinde rezervasyon yapılmamış sayılacak ve sözleşme kendiliğinden sona erecek olup kiralayan, söz konusu konut için yeni rezervasyon alma hakkını kullanacaktır.

3-) Ön ödemenin kiralayan tarafından teslim alınması halinde en geç 1(bir) iş günü içinde kiracıya yazılı olarak rezervasyon onayı gönderilecektir. Söz konusu onay formu; toplam kiralama ücretini ve ön ödeme miktarını içeren ödeme detaylarını, kiralanan eve ait bilgileri, kiracıya ait bilgileri ve konuta giriş çıkış tarihlerini içermektedir.

4-) Ön ödeme haricinde kalan toplam kira bedeli, en geç tatil konutun kiracıya teslimi tarihinde peşin (nakit) olarak kiralayana ödenecektir. İşbu bedelin ödenmemesi halinde teslim gerçekleştirilmeyecek ve kira bedelinin tamamı kiracıdan talep edilecektir. Kiracının ödeme yapmaması ve ödemeden kaçınması sebebiyle kiralayanın uğramış olduğu maddi ve manevi zararlar kiracıdan talep edilecektir.

5-) Kiralayan rezervasyonu makul bir sebep göstermek ve yazılı olarak bildirmek suretiyle kiralayanın onaylaması üzerine kira süresinin başlangıcından önce iptal edebilir.

6-) Kira bedelinin işbu sözleşmede belirtilen tarihlerde ödenmemesi halinde kira bedeline reeskont avans faizi uygulanarak kiracıdan tahsil edilecektir. Kiralayanın rezervasyon iptal etme, yeni rezervasyon alma hakkı saklıdır. Bu halde ön ödeme bedelinin iadesi söz konusu olmayacaktır.

7-) İşbu sözleşmenin, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca belirli tarihte ve dönemde yapılması gereken konaklama ve eğlence veya dinlenme amacıyla boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin olması sebebiyle kiracı tarafından cayma hakkı kullanılamaz. Kiracının bu hususu bildiği kabul edilir.

KONUTUN TESLİMİ (GİRİŞ-ÇIKIŞ)

1-) Tatil konutunun teslim tarihi, aksine yazılı belge sunulmadığı sürece rezervasyon formunda yer alan tarihtir. Teslim tarihinde tatil konutu kiracıya kontrolleri yapılmış, sağlam ve temiz bir şekilde teslim edilecektir.

2-) Teslim tarihinde tatil konutunda meydana gelebilecek zarar, kayıp ve hasarların tanzimi için kiralayan tarafından kiracıdan tatil konutunun özelliklerine uygun düşecek ölçüde depozito bedeli nakit olarak alınacaktır. Tatil konutunun geri teslimi anında kiralayan tarafından konutta zarar, kayıp ve hasara ilişkin kontrol yapılacak olup herhangi bir zarar, kayıp ve hasarın oluşmadığı tespit edildiği takdirde depozito miktarı kiracıya geri ödenecektir. (Yoğunluk sebebiyle depozito iadesi kiracının bildireceği banka hesabına makul bir süre içinde yapılabilecektir.) Kiralayan tarafından yapılan kontrollerde konutta zarar, kayıp veya hasarın bulunduğu tespit edilmesi halinde masraflar depozitodan mahsup edilecektir. Depozito miktarını aşan bir masrafın doğması halinde ise kiracı aşan miktardan sorumlu olup, bu miktar kiracıdan tahsil edilecektir. 

3-) İşbu sözleşmeye konu konuta giriş saati, rezervasyon formunda yer alan kira başlangıç günü en erken 16:00 olup en geç 20:00’da bitmiş olacaktır. Belirtilen saatler dışında kiralayanın onayı olmadığı sürece konuta giriş yapılamayacak olup söz konusu saatlere uyulması önemle rica olunur.  Söz konusu saatlere uyulmaması halinde kiracı, ertesi güm mesai başlangıç saatinde konuta giriş yapabilecektir. 

4-) Söz konusu saatlere uyulmaması sebebiyle oluşan konaklama, yeme içme, güvenlik vb. sorunlardan dolayı kiralayan sorumlu tutulamaz, kiracı bu hususta kiralayandan herhangi bir talepte bulunamaz.

5-) Konutun geri teslim saati en geç 10:00 olup, bu saatte konutun boşaltılmaması veya geç boşaltılması sebebiyle kiralayanın uğradığı zararları kiracı ödemekle yükümlüdür. Bu sebeple söz konusu saatlere uyulması önemle rica olunur.

6-) Konuttan rezervasyon formunda belirtilen tarihten önce çıkmak isteyen kiracı bu hususu 24 saat önceden kiralayana bildirmek zorundadır. Kiracının kendi isteği ile tatil konutunu terk etmesi durumunda herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER 

1-) Kiralayan tarafından internet sitesi üzerinden tatil konutu için maksimum kişi kapasitesi belirtilmiştir. Belirtilen kapasite ve rezervasyon formunda yer alan sayıdan fazla kişi kabul edilmeyecek olup söz konusu sayıya çocuk ve bebekler de dahildir. Söz konusu kurala uyulmaması halinde fazla olan kişi miktarının konutu terk etmesi istenecek yahut ekstra ücret talep edilecektir.

2-) Rezervasyon kesinleştikten sonra kişi sayısında bir değişiklik yapılması talep edilecek ise bu durumda kiracının yazılı olarak bu hususu kiralayana bildirmesi ve kiralayanın yeni kişi sayısını onaylaması halinde değişiklik yapılacaktır. Bu halde kiralayanın fazlaya ilişkin ücret talep etme hakkı saklı kalacaktır.

3-) Bu madde hükmüne aksi davranış halinde kiralayan, kiracıdan konutu boşaltmasını, rezervasyon iptalini ve ekstra ücret talep etme hakkında sahiptir.

4-) Mağduriyet yaşanmaması açısından kiralayan tarafından kiracıya gönderilen rezervasyon formunda yer alan kişi sayısının kiracı tarafından derhal kontrol edilmesi ve hatalı bir durum varsa aynı gün içinde kiralayana bildirilmesi önemle rica olunur.

KİRALAYANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-) Kiralayan, tatil konutunu kararlaştırılan tarihte amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda kiracıya teslim etmekle yükümlüdür.

2-) Kiralayan (tatilyanimda.com) tatil konutlarının maliki olmayıp yalnızca konutun kiralanması amacıyla aracılık faaliyetini yürütmektedir. Kiracıdan alınan bedel üzerinden komisyon alma suretiyle işlerini yürütmekte olup komisyona ilişkin fatura düzenler. Komisyon dışında kalan miktar taşınmaz maliki/zilyedine ait olup bu kısma ait fatura kesilmemektedir. Kiralayan yalnızca kendi kazandığı kara karşılık fatura kesmekle yükümlüdür, üçüncü şahıs konumundaki gerçek ve tüzel kişilerin kazandığı kar için fatura kesmez ve bunda da sorumlu tutulamaz.

3-) Kiralama fiyatlarına konuta giriş temizliği dahil olup 2(iki) hafta ve üzeri konaklamalarda haftalık temizlik de bu fiyata dahildir. Havuz, bahçe bakımı vb. durumlarda kiralayan sorumlu değildir, aksaklık ve eksiklikler taşınmaz maliki/zilyedi tarafından giderilecektir. Söz konusu bakım hallerinde kiracı, görevli personelin konuta girmesine müsaade edecektir.

4-) Konutta bozuk, aksak veya kullanılamayacak durumda olan eşyalar kiracı tarafından derhal kiralayana bildirilmelidir. Kiralayan söz konusu talebin giderilmesi amacıyla taşınmaz maliki/zilyedi ile iletişime geçip en geç 48 saat içerisinde giderilmesini sağlayacaktır. Kiralayan, aksaklığın giderilmesinden bizzat sorumlu olmayıp yardımcı olmayı taahhüt eder. Bildirilmeyen hiçbir sorun sebebiyle kiralayan sorumlu tutulamaz ve kiracı tarafından herhangi bir hak talep edilemez.

5-) Kiralanan konuta ilişkin vergi, ruhsat vb. yükümlülüklere ait sorumluluk kiralayan ile taşınmazın maliki/zilyedi arasında çözümlenecek olup kiracıya yansıtılmayacaktır. Konuta ilişkin elektrik, su, internet, doğalgaz vb. faturalar kiralayana aittir.

6-) Kiralayan, konutta gerçekleşen hırsızlık, havuzda boğulma, düşme, kol/bacak vb. uzuv kırılması, yangın vb. afetlerden ve olumsuzluklardan sorumlu değildir. Bu hususlarda kiracıların önlemlerini almalarını önemle rica olunur.

7-) Bu madde kapsamında konutta hangi hizmetlerin sunulduğu internet sitesi üzerinden kiracı tarafından dikkatli bir şekilde incelenerek tespit edilmelidir.

KİRACININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-) Tatil konutu, kiralama amacı dışında kullanılamaz.

2-) Kiracı, kendi kusuruyla meydana gelen zararları gidermekle ve konaklama süresince şahsi ve gerekli bütün önlemleri almakla yükümlüdür.

3-) Kiracı, rezervasyon formunda ve sözleşmelerde bildirmiş olduğu bilgilerin gerçek, güncel ve geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder. Konuta giriş sırasında kiracıların kimlik bilgileri sorulacak olup yanlış ve sahte bilgi vermek suretiyle konaklama yapanlar hakkında işlem yapılacaktır.

4-) Kiracı; tatil konutunu, eklentilerini, bütünleyici parça niteliğindeki eşyaları özenli ve temiz bir şekilde kullanmakla ve teslim anında da temiz, sağlam bir şekilde iade etmekle yükümlüdür. Konut içinde herhangi bir alanın kırılması, sökülmesi, yerinin değiştirilmesi, yetkili servis harici tamirat yapılması gibi durumlarda kiralayan tarafından temizlik ücreti kiracıdan alınan depozito miktarı içerisinden mahsup edilerek kiracıdan talep edilecektir.

5-) Konutta oluşan herhangi bir hasarda kiracı derhal kiralayanı haberdar etmekle yükümlüdür. Kiracı kendi kusurundan kaynaklanan hasarları gidermekle yükümlüdür. Kiracının kusuruna dayalı hasarın giderilmesi sebebiyle sonraki rezervasyonun iptal edilmesi, gecikmesi hallerinde kiracı söz konusu bedeli ödemekle yükümlüdür.

6-) Kiracı kira süresi boyunca, toplumun genel ahlak, hukuk ve örf adet kurallarına uygun topluma zarar ve rahatsızlık vermeyecek şekilde konaklama yapmaya özen göstermesi gerekmektedir. Kiracının suç veya kabahat niteliği taşıyan eylemlerinden bizzat kendisi sorumlu olup kiralayana hukuki/idari/cezai hiçbir sorumluluk yükletilemez.

7-) Kiracı komşuluk hukukunun gerektirdiği özen çerçevesinde davranmalı ve suç teşkil eden kanunen yasak olan veya kaçak eşya, madde vb. konutta barındıramaz, kanuna, genel ahlaka ve örf adete aykırı hiçbir faaliyette bulunamaz. Söz konusu eylemler sebebiyle kiralayana şikayette bulunulması halinde konutun boşaltılması istenebilecektir.

8 -) Kiracı, tatil konutunda bulunduracağı kıymetli evrakların, değerli eşyaların ve paraların güvenliğinden bizzat kendisi sorumludur.

9-) Aksi belirtilmedikçe tatil konutuna evcil/evcil olmayan hayvan kesinlikle kabul edilmemektedir.

10-) Tatil konutunun kapalı alanlarında sigara ve diğer tütün ürünlerinin içilmesi yasak olup aksi davranış halinde oluşacak zarar kiracı tarafından giderilecektir. (leke, is, yangın vb. haller)

11-) Kiralayan, internet sitesi üzerinde belirtilen ve muhafazakar olarak tanımlanan tatil konutları için yüzde yüz görünmezlik garantisi vermez. Kiracı kendi mahremiyetini sağlamakla yükümlüdür. Kiralayana bu hususta bir sorumluluk yüklenemez.

12-) Kiralamadan kaynaklanan her türlü vergi, harç resim ile KDV kiracı tarafından ödenecektir.

HİZMETLER HAKKINDA

1-) Konutlara ait yüzme havuzlarının ısıları hava durumuna ve mevsimsel sıcaklığa göre değişmekte olup kiracının sıcaklık/soğukluk sebebiyle havuza girememesinden kiralayan sorumlu tutulamaz.

2-) Isıtma sistemi bulunan havuzlu konutlarda ücretli olup olmadığı internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Söz konusu havuzlarda elektrik ile ısıtma mevcut olup su dereceleri 26- 29 santigrat arasında değişiklik göstermektedir. Bu durumun kiracı tarafından bilindiği kabul edilecektir. Beklentinin karşılanmadığı, elektrik kesintisi vb. gibi şikayetler kiralayan tarafından dikkate alınmayacak olup ücret iadesi yapılamaz.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

1-) Toplam kiralama ücretinden mahsup edilecek olan ön ödeme bedelinin süresi içinde kiracı tarafından ödenmemesi halinde sözleşme kurulmamış sayılacaktır. Bu durumda kiracının herhangi bir talep hakkı doğmayacaktır. 

2-) Kiracı, rezervasyonu makul bir sebep göstermek, yazılı ve imzalı olmak üzere mail yahut faks aracılığıyla bildirmek suretiyle ve kiralayanın onaylaması üzerine kira süresinin başlangıcından önce iptal edebilir. Usulüne uygun olmadan yapılan iptal beyanları geçersiz olup kiracının bedel ödeme borcu muaccel hale geldiğinde kiralayanın bu husustaki hukuki, cezai ve idari hakları saklıdır.

3-) Kiracının iptal etmiş olduğu rezervasyon tarihi ile tatil konutuna giriş tarihi arasında 1(bir) ay ve daha az bir zaman kalmışsa kiracı, kiralama bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür ve yapmış olduğu ön ödeme iade edilmeyecektir. Kiracının kiralayana herhangi bir bildirimde bulunmadan tatil konutuna giriş yapmaması halinde de bu hüküm uygulanacaktır.

4-) Kiracının iptal etmiş olduğu rezervasyon tarihi ile tatil konutuna giriş tarihi arasında 1(bir) aydan fazla zaman varsa bu durumda ön ödeme (%30) bedeli kiracıya iade edilmeyecektir. Kiracı tarafından kira bedelinin tamamının ödenmiş olması halinde ön ödeme miktarı haricinde kalan miktar kiracıya iade edilecektir.

5-) Kiralayanın onaylaması halinde iptal edilen rezervasyon kiracıya farklı bir tarihte kullandırılabilecektir.

6-) Rezervasyonun iptal edilmesi ve tatil konutunun rezervasyon tarihlerinde kiralamaya konu olmaması halinde kiracı tüm kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

7-) İnternet sitesi üzerinden toplam kira bedelinin belirli günden önce (30 ile 60 arasında değişmekte olup) ödenmesi emredilen tatil konutlarında ise kira bedeli kiracıya iade edilmez. Kiracı bu hususu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8 -) Kiracının ön ödeme dışında kalan bedeli ödememesi halinde kiralayan rezervasyonu iptal etme, ve tatil konutuna yeni rezervasyon alma hakkına sahiptir. Bu durumda kiralayanın almış olduğu ödeme iade edilmeyecektir.

9-) İade ödeme işlemlerinin banka aracılığıyla yapılması sebebiyle ortaya çıkan zarar, komisyon vb. giderlerden kiralayan sorumlu tutulamaz. Kiralayan söz konusu miktarı kiracı tarafından ödenen bedelden mahsup edebilecektir.

10-) Kiracının işbu sözleşme hükümlerinden biri veya birden fazlasına aykırı davranışı sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir. Bu sebeple meydana gelen tüm maddi ve manevi zararlar kiracı tarafından tazmin edilecektir.

11-) Kiralayanın iş bu sözleşmeyi ihlali halinde ise kiracı tarafında mutlaka kiralayana ihlal bildirilecek ve telafi talep edilecektir. Kiralayan imkanları dahilinde olan ihlalleri telafi edecektir. Bu hükme dayalı olarak kiracının tatil konutunda kaldığı süreye ait bedel iadesi yapılmayacaktır.

12-) Kiralayana ait resmi web siteleri (www.tatilyanimda.com, info@tatilyanimda.com, ‘’ Tatil Yanımda ‘’ kullanıcı isimli resmi instagram hesabı ve bu kanallarda belirtilen telefon numaraları) dışında aynı veya benzer isim kullanmak suretiyle kiralayana ait logo vb. işaretlerin kullanılması ve hileli işlemlere maruz kalınması halinde kiralayan sorumluluk kabul etmez. Bu sebeple rezervasyon yaptırma aşamasında güvenilir ve doğru adres ile iletişime geçmeniz önemle rica olunur.

ÖNEMLİ DİĞER HUSUSLAR

1-) Kiracı, kiralama işlemine ilişkin kiralayan tarafından kendisine iletilen onay maili olmadan rezervasyon yapılmış sayılmaz. Bu hususun kiracı tarafından gözetilmesi ve kiralama işlemini doğru bir şekilde ve doğru konut için gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. 

2-) Kiracı, işbu sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren ortaya çıkan salgın, ekonomik kriz, enflasyon, devalüasyon, döviz artışı vb. nedenlerle ileride sözleşmenin günün koşullarına uyarlanmasını talep ve dava edemeyeceğini kabul eder.

3-) İşbu sözleşmeye konu konutun coğrafi konumu ve mesafe yaklaşık olarak belirtilmiş olup kiralayan konum konusunda garanti vermez. Bu sebeple kiracının kiralayandan konutunşehir merkezi, cafe, hastane vb. yerlere uzaklığı hakkında önceden yazılı olarak bilgi alması önemle rica olunur.)

4-) Kiracı konuta ulaşımını bizzat kendisi sağlayacaktır. Kiralayan, konuta ulaşım şartları konusunda garanti vermez.(Özellikle yolun bozuk olması, yol çalışması bulunması, toprak olması, şehir içi ulaşım, havalimanı mesafesi, taksi olanakları kaza vb. durumlar için kiralayan sorumlu olmayacaktır.)

5-) Kiracı, kiralama süresi boyunca yiyecek, içecek vb. ürünleri kendisi karşılayacaktır. Kiralayanın bu hususta herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6-) Konutun yapımında veya dekorasyonunda kullanılan yapay/doğal ürün ve malzemelerin kiracının fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından rahatsızlığa yol açması yahut rahatsız etmesi durumunda kiralayan sorumlu olmayacaktır. Kiracının alerji, kronik rahatsızlık vb. hastalıklarını tetikleyen herhangi bir ürün ve malzeme hususunda kiralayanı önceden bilgilendirmesi gerekmektedir.

7-) İşbu sözleşme için günlük/haftalık/aylık (6 aydan kısa süreli) olarak kiralamalara ilişkin olmakla beraber Türk Borçlar Kanunu uygulama alanı bulacaktır. 

8 -) Konut kiralayan tarafından yazılı olarak izin verilmediği müddetçe kiracı tarafından alt kiraya konu edilemeyeceği gibi kira sözleşmesi de devredilemeyecektir.

9-) İşbu sözleşme, kiralayan tarafından sair yollar ile duyurulan ilanlar, taraflar arasında yapılan sözleşmeler vb. belgeler bir bütün olarak kabul edilecektir. 

10-) Mücbir sebebin varlığı halinde işbu sözleşme ile yüklenen yükümlülüklerin ifasını engelleyen yahut geciktiren hallerde taraflar bu durumu derhal diğer tarafa bildirmek suretiyle sözleşme askıya alınabilecektir. Söz konusu sebebin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde kiralayan başka uygun tarihe rezervasyon yapabilecektir. 

11-) Konuta giriş tarihi itibariyle mücbir sebebin devam etmesi, kiralamaya konu konutun kiralamaya elverişli olması, mücbir sebepten etkilenmemesi ve kiralayanın kabul etmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi halinde yazılı olarak bildirimde bulunarak ön ödemeyi talep edebilir. 

12-) Mücbir sebep ifayı engelleyecek nitelikte olan yangın, su baskını, heyelan, fırtına, hortum, savaş hali, olağanüstü hal, yaygın şiddet olayları, sokağa çıkma yasağı, pandemi, yetkili merci kararları,

13-) Taraflar işbu sözleşme süresi içinde Türk Medeni Kanunu’nun gerektirdiği dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

14-) Kiracının, kiralayana rezervasyon sırasında vermiş olduğu adres güncel ve doğru kabul edilecek olup herhangi bir adres değişikliğinde kiracının yeni adresi değişim tarihinden itibaren 2 (iki) gün içinde kiralayana bildirmesi gerekmektedir. Taraflar arasında bu madde de belirtilen adresler tebligata esas alınacak olup Tebligat Kanunu m. 21’e göre tebligatlar geçerli olacaktır

15-) Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik yazılı olarak taraflarca birlikte yapılması gerekmektedir.

16-) Sözleşmenin yer bakımından uygulanmasında Türk kanunları ve hukuku esas alınacaktır.  İşbu sözleşmenin kapsamına giren konularla ilgili ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Kaş İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir. 

17-) İş bu mesafeli kira sözleşmesi, internette onaylandığı tarihten itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur.